ග්ලුකෝමා සමඟ ජීවත් වීම වැනි දේ

මට පළමු වරට ග්ලුකෝමා ඇති බව හඳුනාගත් විට, මම සැමරුවා - මට පිළිකාවක් නොතිබුණි! නමුත් පසුව මම අන්තරායන් ඉගෙන ගත්තා, එය ග්ලුකෝමා සමඟ ජීවත් වීම වැනි දේ.