'ගොදුර': මෙඩ්කිට් සොයා ගත හැකි ස්ථානය

ගොදුරු ලෝකය ඉතා භයානක බැවින් ඔබට මෙඩ්කිට් කිහිපයක් ඔබ සමඟ රැගෙන යාමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ඔබ ගවේෂණය කරන විට ඒවා සොයා ගත හැකි තැන මෙන්න.